ગુજરાતના મહેલો

0
52
ગુજરાતના મહેલો

આયના મહેલ

ભૂજ

કલાપીનો મહેલ

લાઠી

ઈડરના રાણાનો મહેલ

ઈડર

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ

વડોદરા

વિજય વિલાસ પેલેસ

માંડવી

પ્રતાપ વિલાસ મહેલ

જામનગર

મોતી મહેલ

અમદાવાદ

જૂનાગઢના નવાબનો મહેલ

ચોરવાડ

ખેંગારનો મહેલ

જૂનાગઢ

બાલારામ પેલેસ

બાલારામ

રાજમહેલ

ગોંડલ

રાવ પ્રાગમલજીનો રાજમહેલ

ભૂજ

વિજય પેલેસ

રાજપીપળા

પદ્મા વિલાસ મહેલ

રાજપીપળા (વડીયા પેલેસ)

શરદબાગ પેલેસ

ભૂજ

રાણકદેવીનો મહેલ, ઉપરકોટ

જૂનાગઢ

અમર પેલેસ

વાંકાનેર

પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ

વડોદરા

મકરપુરા પેલેસ

વડોદરા

રાજ મહેલ

હિંમતનગર

રાજ મહેલ

વઢવાણ

નિલમ બાગ પેલેસ

ભાવનગર

કલાપીનો મહેલ

લાઠી

ખંભળાનો મહેલ

ખાંભળા (પોરબંદર)

વાંસદાનો મહેલ

વાંસદા

નજર બાગ

વડોદરા

પતઈ રાવળનો મહેલ

ચાંપાનેર

ચાંદા સૂરજનો મહેલ

મહેમદાવાદ


Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here