કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 3

0
56
કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 3

– સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટને ……… સાથે સરખાવી શકાય. માનવીના મગજ

– સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે તેવું પ્રથમ મશીન શોધનાર ……… હતો. બ્લેઈસ પાસ્કલ

– WWW એટલે ……… World Wide Web

– કોમ્પ્યુટર મુખ્ય ઘટક ……… છે. પ્રોસેસિંગ યુનિટ

– એક સંખ્યા તથા બે તીર ધરાવતું બોક્ષ સ્પિન એડિટ બોક્સ

– કોમ્પ્યુટર બંધ કરતાં નાશ પામતી મેમરી ……… રેમ

– Dark Avenger એ ……… છે. DTP પ્રોગ્રામ

– સર્વસામાન્ય મોનિટર ……… રંગો એકી સાથે દર્શાવી શકતા હોય છે. ૨૫૬

– DMP એટલે શું? Dot Matrix Printer

– ૧૦૨૪ બાઇટ્સ એટલે શું? ૧ કિલો બાઈટ

– એક જ પ્રોસેસરમાં એક જ બિલ્ડિંગ કે એક જ રૂમમાં આવેલા કોમ્પ્યુટરને જોડી શકાય તેવા નેટવર્કને ……… કહે છે? લેન

– FDD અને HDDમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે ……… નો ઉપયોગ થાય છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રે

……… એ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં છવાયેલ નેટવર્કના તમામ કોમ્પ્યુટરને જોડાવાથી બનતી રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક છે. ERNet

– ક્યા પ્રોગ્રામનો વેબ બ્રાઉઝર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે? Internet Explorar

– પ્રિન્ટરની છાપવાની ગુણવત્તાનો આધાર શેના પર છે? DPI

– એક CD-ROM માં ……… જેટલી માહિતી સંગ્રહી શકાય છે. 680 KB

– સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં નેટવર્ક ઉભું કરવા માટે ……… પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. સેટેલાઈટસ

– લેનનું પુરૂ નામ ……… છે. Local Area Network

– ૧૯૮૩માં ઈન્ટેલ કોર્પોરેશન કંપનીએ ……… માઈક્રોપ્રોસેસર બનાવ્યું. 8088

– સિલીકોનના નાના ભાગ પર કોમ્પ્યુટરને લગતી સર્કિટસ બનાવવામાં આવે છે. જેને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચિપ

– MS Word એ ……… પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ

– MS Wordમાં શબ્દોને અવનવી ઢબે તૈયાર કરી આવતી સુવિધાનું નામ ……… છે. ટૂલ

– MS Wordના ટેબલમાં કોઈ બે ખાનાને ભેગાં કરવા માટે ટેબલ મેનુમાં ……… કમાન્ડ આપ્યું છે. Merge Cell

– MS Word દ્વારા નવું ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા ફાઈલ મેનુમાંથી ……… કમાન્ડ પસંદ કરવો પડે. NEW

– મેઈલમર્જ સવલતમાં મેઈન ડોક્યુમેન્ટને ……… કહે છે. Form Letter

– મેઈલ મર્જ ડોક્યુમેન્ટમાં વેરિએબલને ……… ચિહ્નની વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે. << >>

– MS Word કોઈપણ ફાઈલને ……… એક્સ્ટેન્શન સાથે સેવ કરવામાં આવે છે. .doc

– ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને રાખી અન્ય જગ્યાએ નકલ કરવા ……… કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે. Copy & Paste

– ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને ઉપાડીને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા ……… કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે Cut & Paste

– MS Wordમાં દર્શાવેલા ચિત્રોનો અમૂક ભાગ કાઢી નાખવા માટેની વ્યવસ્થાને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્રોપિંગ

– MS Wordમાં લખાણની પાછળના ભાગે ગ્રે રંગમાં દર્શાવતી આકૃતિને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોટરમાર્ક

– MS Wordમાં એક જેવું લખાણ ધરાવતો પત્ર થોડા ફેરફાર સાથે અનેક લોકોને મોકલવા માટે જે સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, તેને ……… કહે છે. મેઈલમર્જ

– MS Wordમાં ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ શબ્દને તેનો સમાનર્થી શબ્દ મેળવવા ……… મેનુ કમાન્ડ આપેલો છે. Tool – Lamguage – Thesaurus

– વર્ડમાં એક કરતાં વધુ ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડો એકબીજા ઉપર ઢંકાઈ ન જાય તે માટે ……… પસંદ કરવું જોઈએ. Windows – Arrage all

– ડોક્યુમેન્ટમાં વર્ડની દ્રષ્ટીએ વ્યાકરણમાં ખોટા શબ્દો નીચે ……… રંગની વાંકીચૂંકી લીટી આવે છે. લીલી

– માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડએ ……… પ્રોગ્રામ છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ

– વર્ડમાં ટેબલની અંદર ઉભી હરોળ ઉમેરવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરાય છે. ટેબલ, ઇન્સર્ટ કોલમ

– વર્ડમાં ટેબલ ઓટો ફોર્મેટના ……… વિકલ્પથી કોલમને તેની જાતે જ વ્યવસ્થિત ગોઠવી આપે છે. ઓટો ફીટ

– વર્ડમાં આપણે ટેબલને ……… ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ છીએ. બુથ

– વર્ડમાં ન્યૂઝ પેપર પ્રમાણે ઊંચી હરોળો બનાવવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે. ફોર્મેટ, કોલમ

– માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ એ ……… સાથે કાર્ય કરવા માટેનું ઉત્તમ પ્રોગ્રામ છે. આંકડા

– વર્કશીટનાં સમૂહને એક્સેલમાં ……… કહે છે. વર્કબુક

– માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ……… રો અને ……… કોલમ આવેલા છે. ૬૫૫૩૬, ૨૫૬ 

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here