કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 4

0
52
કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 4


– એક્સેલમાં દરેક સેલને એક ચોક્કસ ……… હોય છે. એડ્રેસ

– સેલ એડ્રેસ AB200 માં ……… એ કોલમ છે. AB

– સેલ એડ્રેસ JJ22 એ ……… પ્રકારનું સેલ અડ્રેસ કહેવાય. એબ્સોલ્યુટ

– એક્સેલમાં ફોર્મુલા કોપી કરતી વખતે સિલેક્ટ કરેલ સેલ એડ્રેસની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર ણ થાય તે માટે સેલ એડ્રેસમાં ……… નો ઉપયોગ થાય છે. $

– એક્સેલમાં છેલ્લું સેલ એડ્રેસ ……… હોય છે. IV 65536

– ફોર્મુલા ………થી શરૂ થાય છે. =

=abs(-15)નો જવાબ ……… આવશે. 15

……… પ્રોગ્રામમાં ગ્રાફ બનાવવાનું ખૂબ જ સરળ છે. એક્સલ

……… ફંક્શનના ઉપયોગથી એક્સેલમાં આવેલ કિંમતોનો ગુણાકાર મેળવી શકાય છે. Product()

……… ફંક્શનનો ઉપયોગ સરવાળો કરવા થાય છે. Sum()

– વર્કશીટને પ્રિન્ટ કરવા ……… વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રિન્ટ

……… ચાર્ટ, એક વર્તુળને ઘણી બધી સ્લાઈડમાં વિભાજીત કરે છે. Pie

……… ફંક્શન આજની તારીખ અને સમય આપે છે. New()

– PO() ફંક્શન ………ની કિંમત પરત કરે છે. π

– એક્સેલમાં બનાવેલ ફાઈલનું એક્સ્ટેન્શન ……… છે. xls

– અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો ફક્ત પૂર્ણાંક ભાગ જોવા ……… ફંક્શન ઉપયોગમાં થાય છે. Int()

……… ફંક્શન એ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો નજીકનો પૂર્ણાંક ભાગ જોવા મળે છે. Round()

– સરેરાશ શોધવા માટે એક્સેલમાં ……… ફંક્શન ઉપયોગી છે. Average()

……… ફંક્શનની મદદથી સેલનાં સમૂહમાં પડેલી નાનામાં નાની કિમત શોધી શકાય છે. Min()

– એક્સેલમાં ચેલી કોલમનું નામ ……… છે. IV

– ચાર્ટ વિઝાર્ડની સુવિધા આપણને ……… બનાવવામાં ઉપયોગી છે. Chart

……… ફંક્શન કોઈ શરતને આધીન બે કાર્યો પૈકી કોઈ એક કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. If()

– વર્કશીટમાં ઊભી હરીલ અને આડી હરોળ જ્યાં ભેગી થાય તેને ……… કહે છે. If()

– સેલમાં લખાતી માહિતી જે તે Cell ઉપરાંત, જ્યાં દર્શાવાય છે તે ટુલબારની નીચેનું લંબચોરસ સફેદખાનું ……… તરીકે ઓળખાય છે. ફોર્મુલા બાર

– સામાન્ય રીતે જુદી જુદી ૧૬ વર્કશીટનાં સમૂહને ……… કહે છે. વર્કબુક

– એક્સેલ પ્રોગ્રામને બંધ કરવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. ફાઈલ – એક્ઝીટ

– એક્સેલની વિન્ડોમાં ……… બાર હોતો નથી. સેલબાર

– એક્સેલનાં કોઈ સેલને ક્લિક કરવામાં આવે ત્યારે તે સેલમાં પડેલી માહિતી સુધારવા માટે ……… ઉપર દર્શાવાય છે. ફોર્મુલા બાર 

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here